Jakie warunki formalne musi spełnić artykuł przed opublikowaniem?


słowa kluczowe:

Zasady formatowania tekstu

Rozmiar czcionki: 12 (Times New Roman) Interlinia: pojedyncza (czyli domyślna) Długość tekstu: nie dłuższe niż 6  stron A4, preferujemy teksty długości 2,5 strony A4 Format obrazków: najlepiej png, dopuszczalny bmp lub jpg Literatura: do 20 głównych publikacji. Tytuł, oraz podtytuły nie powinny być pisane wielkimi literami.

Potrzebne oświadczenia

1. „Oświadczam, że wysłana przeze mnie praca (tytuł) w żaden sposób nie narusza niczyich praw autorskich, oraz jest zgodna ze współczesną wiedzą medyczną.”

2. Zgoda/brak zgody na tłumaczenie tekstu na inne języki. W przypadku braku oświadczenia przyjmujemy domyślną zgodę.

Redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia korekt edytorskich bez konsultacji z autorem/autorką, oraz prawo wyłączności na publikację przesłanego artykułu.

Do jakich działów tematycznych pisać?

 • Terapie i leczenie
 • Choroby
 • Diagnostyka
 • Nowe odkrycia w medycynie
 • Profilaktyka
 • Medycyna na wojnie
 • każdy inny temat, jeśli tylko masz pomysł i wiedzę

Można również zgłaszać ważne odkrycia w medycynie i biologii do działu "Krótko ze świata nauki"

Jak cytować inne artykuły

 1. Odnośnikiem powinna być opatrzona każda informacja, która:
  • jest dosłownym cytatem, to jest fragmentem innego tekstu umieszczonym bez zmian w pracy nadesłanej nam do recenzji
  • jest w niewielkim tylko stopniu zmodyfikowanym fragmentem innego wcześniej publikowanego tekstu
  • pochodzi bezpośrednio z innej pracy badawczej
 2. Odnośniki do artykułów oraz stron internetowych powinny być uporządkowane według kolejności występowania w pracy. W pracy powinny występować w postaci liczb zapisanych cyframi arabskimi w umieszczonych w nawiasach kwadratowych. Informacje podane w poniższych wskazaniach w postaci kolejnych myślników należy oddzielać za pomocą średników. W pracy spis cytowanej literatury powinno poprzedzać słowo „Literatura” a nie „Bibliografia” czy „Źródła”.
 3. Na odnośniki do cytowanych artykułów powinny składać się takie części jak (w kolejności):
  • nazwiska i skróty (bez kropek) imion autorów w kolejności jak w pracy oryginalnej
  • tytuł cytowanego artykułu
  • nazwę czasopisma, w którym został on opublikowany po raz pierwszy
  • datę publikacji
  • numer czasopisma, w którym cytowana praca została opublikowany po raz pierwszy oraz strony, na których się tam znajduje

Przykład

 1. Liu WX, Wu H; Dermatitis strikes back; Annals of Dermatitis; 2000; 43(1):47 *

Odnośniki do cytowanych artykułów z czasopism internetowych powinny zawierać (w kolejności):

 • nazwiska i skróty imion autorów w kolejności jak w pracy oryginalnej
 • tytuł cytowanego artykułu
 • nazwę czasopisma, w którym został on opublikowany
 • datę publikacji
 • adres strony czasopisma
 • datę uzyskania cytowanej informacji

Przykład

 1. Wang HI, Wu D; Cross reactions against food allergens; Network journal of Allergology (czasopismo internetowe); 2001; 46(3):50; http://networkallergology.org 13.06.2009 *

Na odnośniki do cytowanych stron internetowych powinny się składać (odpowiednio):

 • nazwiska i skróty imion autorów (jeśli są dostępne)
 • tytuł lub nazwa strony
 • adres strony
 • datę uzyskania cytowanej informacji

Przykład

 1. Baron W; Co warto wiedzieć o pneumokokach? (strona internetowa); www.baronbio.net/pneumo; 30.11.2009 *

Jeśli cytowana publikacja jest pracą licencjacką, magisterską, doktorską lub habilitacyjną odnośnik powinien zawierać (kolejno):

 • nazwisko i skrót imienia autora
 • tytuł cytowanej pracy
 • rodzaj pracy (praca magisterska, doktorska itp.)
 • jednostkę w której praca ta została wykonana
 • datę złożenia pracy

Przykład

 1. Woźniak K; Analiza sekwencji promotorowych gemów kodujących różne izoformy dehydrogenazy mleczanowej u myszy (Mus musculus) i człowieka (Homo sapiens); praca doktorska; Uniwersytet im. Adama Wodziczki w Gnieźnie; 30.12.2004 *

Na odnośniki do cytowanych książek powinny się składać(odpowiednio):

 • nazwisko i skrót imienia autora
 • tytuł cytowanej książki
 • nazwę wydawnictwa z którego pochodzi cytowana pozycja
 • rok wydania książki

Przykład

 1. Kalińska A; Genetyka molekularna człowieka w zarysie; Wydawnictwo IGM; 2004


W przypadku nie zastosowania się do powyższych wytycznych praca zostanie odesłana do autora w celu dokonania niezbędnych poprawek.

ISSN 1689-7730