Kardiotoksyczność Herceptyny w zależności od wieku.07.09.2013

autor: lek. Sebastian Woźniak
Zakład Immunologii Nowotworów WCO w Poznaniu, Oddział Chemioterapii WCO w Poznaniu
słowa kluczowe:

Herceptyna jest standardowo stosowanym lekkim u pacjentek chorych na raka piersi, u których stwierdzono nadekspresję receptora HER2 na powierzchni komórek nowotworowych. Substancja kryjąca się pod tą nazwą to trastuzumab – rekombinowane, humanizowane przeciwciało monoklonalne IgG1, uzyskiwane z kultur tkankowych komórek jajnika chomika chińskiego metodami inżynierii genetycznej. Wybiórczo łączy się z receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (human epidermal growth factor receptor 2 - HER2), blokując podziały komórek nowotworowych. Do najczęstszych działań niepożądanych tego leku należy kardiotoksyczność. Była ona oceniana w wielu dużych badaniach klinicznych, jednakże nie była oceniana w zależności od wieku chorych.

Na łamach The Oncologist zaprezentowano włoskie badanie oceniające kardiotoksyczność trastuzumabu w grupie 2046 kobiet z regionu Lombardii. Gdy podzielono pacjentki wg wieku okazało się, że u chorych poniżej 50 roku życia prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia sercowo-naczyniowego wynosiło 0,2%. U chorych powyżej 70 roku życia ryzyko to wynosiło już 10%. Znaczny wpływ na wystąpienie powikłań kardiologicznych ma również wcześniejsza choroba serca – ryzyko rośnie w tym przypadku aż 11,4-krotnie w porównaniu z pacjentkami nie chorującymi wcześniej.

Badanie to wskazuje na konieczność opracowania strategii zapobiegania powikłaniom sercowo-naczyniowym w grupie najstarszych chorych.

Literatura:

  • Bonifazi M et al.  “Trastuzumab-Related Cardiotoxicity in Early Breast Cancer: A Cohort Study.” The Oncologist 2013;18:795-801.

ISSN 1689-7730