Przywracanie aktywności p53 w leczeniu ostrej białaczki szpikowej26.07.2018

autor: Małgorzata Szeląg
Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
słowa kluczowe:

W ostrej białaczce szpikowej (ang. accute myeloid leukemia – AML) bardzo często dochodzi do inaktywacji białka p53, będącego supresorem nowotworowym. Przyczyną jest nadekspresja MDMX i/lub MDM2 działających jako endogenne inhibitory p53. Carvajal i wsp. wykazali, że oparty na fragmencie łańcucha białkowego p53 α-helikalny peptyd ALRN-6924 wiąże się zarówno z MDMX jak i MDM2. W efekcie dochodzi do blokady interakcji inhibitorów z p53 i wznowienia jego aktywacji. W doświadczeniach na liniach komórkowych AML i pierwotnych komórkach ludzkiej białaczki peptyd ALRN-6924 silnie hamował proliferację komórek, indukując zależne od p53 zatrzymanie cyklu komórkowego i apoptozę. Ponadto ALRN-6924 zwiększył całkowity czas przeżycia osobników w mysim modelu heteroprzeszczepu AML. W przypadku pacjentów wykazujących zespół mielodysplastyczny wysokiego ryzyka z nadmiarem nacieków białaczkowych aktywował p53 w komórkach białaczkowych.

Źródło:

  • Carvajal L.A. i wsp. (2018) Dual inhibition of MDMX and MDM2 as a therapeutic strategy in leukemia. Sci. Transl. Med. 10, eaao3003.

ISSN 1689-7730