Obecny regulamin (z dnia 03.07.2012)

Regulamin korzystania z serwisu Hylostet.pl

Rozdział I

§1 Postanowienia ogólne

 1. Portal internetowy Hylostet.pl udostępniany jest w sieci Internet pod adresem hylostet.pl przez zespół Hylostet z siedzibą pod adresem ul. Okrzei 41/66 64-920 Piła .
 2. Niniejszy regulamin przedstawia zasady dostępu oraz ramowe warunki korzystania z portalu Hylostet.pl wraz z jego wersjami językowymi udostępnionymi pod analogicznymi domenami krajowymi lub międzynarodowymi.
 3. Celem portalu Hylostet.pl jest stworzenie i rozwijanie wiarygodnego i aktualnego źródła fachowej wiedzy z zakresu nauk medycznych oraz organizacji systemu ochrony zdrowia. 4.Naczelną zasadą portalu Hylostet.pl jest poszanowanie prywatności i poufności danych dotyczących użytkowników, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz innymi, obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi.

§2 Prawa Autorskie

 1. Wszelkie prawa do serwisu zastrzeżone są na rzecz serwisu Hylostet i IGM Internetowej Gazety Medycznej (dalej: Hylostet), a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Hylostet lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z Hylostet - są udostępniane na stronach serwisu. Zarówno serwis jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 ze zmianami).
 2. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w serwisie , nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:
  1. dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób serwisu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach, rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych na stronach serwisu, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy polityczne, gospodarcze i religijne), pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości – części.
  2. Korzystanie z serwisu w inny sposób niż poprzez udostępniony interfejs. Wyjątek stanowią materiały udostępnione na tzw. „wolnej licencji” co jest wyraźnie wskazane w serwisie.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Hylostet oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z Hylostet- są udostępniane na stronach serwisu.
 4. Jakiekolwiek inne niż określone w pkt.3 korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach serwisu bez uprzedniej wyraźnej zgody Hylostet udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Hylostet (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z Hylostet są udostępniane na stronach serwisu) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

§3 Zasady odpowiedzialności Usługodawcy

 1. Serwis ma charakter informacyjny. Jego zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów poszczególnych publikacji lub też odzwierciedlenie ich wiedzy. Zawarte w serwisie treści oraz sposób ich przekazania, bez względu na osobę autora danej informacji lub publikacji, w żadnej mierze nie stanowią czynności z zakresu świadczenia pomocy medycznej, czynności doradztwa medycznego czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Zawarte w serwisie poglądy osobiste ekspertów, interpretacje, porady, rozwiązania i innego rodzaju informacje nie powinny stanowić wyłącznej podstawy przy podejmowaniu decyzji medycznych. Wykorzystanie poglądów ekspertów, interpretacji, porad, rozwiązań i innego rodzaju informacji odbywa się na wyłączną odpowiedzialność korzystającego z serwisu określonego w par. 1 pkt 1.
 2. Hylostet nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawartością serwisu, bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.
 3. W szczególności Hylostet nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez użytkownika określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze treścią serwisów.
 4. W szczególności Hylostet nie odpowiada za skutki podania w serwisach informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, nieaktualnych, nieścisłych, czy też z innego powodu niezgodnych z rzeczywistością.
 5. Hylostet nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z techniczną stroną funkcjonowania serwisu, w tym w związku z ewentualnymi wirusami i podobnymi programami, a także w związku ze skutkami pobrania przez użytkownika jakichkolwiek plików, ich fragmentów itp. w trakcie korzystania z serwisów.
 6. Autorzy (Eksperci) publikacji zamieszczonych w serwisach nie ponoszą przed usługobiorcą żadnej odpowiedzialności. Punkt 4 i 5 powyżej, należy stosować odpowiednio.
 7. Hylostet dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie były zawsze aktualne, kompletne, prawdziwe, rzeczowe, rzetelne. Hylostet oświadcza, że według jego najlepszej woli i wiedzy zawartość serwisów odpowiada tym właśnie cechom. Hylostet dokłada wszelkich starań, aby pobieranie przez użytkownika plików z serwerów Hylostet wiązało się z jak najmniejszym ryzykiem wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie korzystającego. Oświadczenie to nie wpływa w żadnej mierze na odpowiedzialność Hylostet, która podlega ograniczeniom wyżej wymienionym.

§ 4 Ochrona Danych Osobowych

 1. Hylostet jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego Serwisu. Rejestrując się w Serwisie Usługobiorca wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów marketingowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2—2 nr 101, poz. 926 ze zmianami) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
 3. Usunięcie danych jest możliwe po uprzednim kontakcie z administratorem serwisu: tomasz.wozniak@hylostet.pl. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, na akceptację regulaminu serwisu uniemożliwia rejestrację w serwisie. Rozdział II Rodzaj i zakres oferowanych usług elektronicznych oraz warunki ich świadczenia

§5 Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej

 1. Usługi świadczone poprzez internetową witrynę hylostet.pl polegają na zapewnieniu dostępu online do części lub całości zasobów informacyjnych oraz udostępnieniu możliwości wprowadzania i modyfikowania danych dotyczących prowadzonych przez usługobiorcę działań. Dostęp do zasobów odbywa się poprzez podstrony serwisu hylostet.pl.
 2. Usługi mogą być bezpłatne lub płatne. Części płatne serwisu są wyraźnie oznaczone, dostępne jedynie po podaniu hasła i loginu.
 3. Dostęp do płatnej części serwisu przysługuje użytkownikom, którzy opłacili daną usługę lub wykupili abonament .Uprawniony użytkownik uzyskuje dostęp do zasobów po wpisaniu identyfikatora i hasła w okna logowania.
 4. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej hylostet.pl wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, zgodna ze standardem Mozilla Firefox w wersji 13.0 z włączoną obsługą języka JavaScript. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek nie spełniających tego wymogu Hylostet nie ponosi odpowiedzialności.

§6 Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

 1. W przypadku wystąpienia istotnych błędów w skonfigurowaniu urządzenia odbiorczego użytkownika lub nie podania przez niego danych niezbędnych do właściwej realizacji usługi Hylostet zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usługi do czasu usunięcia usterki przez użytkownika lub przekazania przez niego brakujących informacji.
 2. Hylostet dołoży wszelkich starań, aby usługa została zrealizowana zgodnie z opisem usługi, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usługi w przypadku zaistnienia problemów technicznych, niezależnych od usługodawcy.
 3. Hylostet zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu witryny hylostet.pl i Hylostet będzie dokładał wszelkich starań, aby przerwy takie zdarzały się jak najrzadziej.
 4. Hylostet nie odpowiada za brak dostępu do serwisu wynikający z działań osób trzecich mające na celu zaburzenie działalności serwisu a także przyczyn losowych i innych nie zależnych do Hylostet.
 5. Hylostet może wstrzymać wykonywanie usługi, jeśli użytkownik wykonuje działania niezgodne z niniejszym regulaminem, będące w bezpośrednim lub pośrednim konflikcie z interesem Hylostet lub stojące w sprzeczności z przyjętymi normami społecznymi.
 6. W przypadku usług bezpłatnych serwis Hylostet może w dowolnym momencie zaprzestać udostępniania usługi wszystkim lub wybranym użytkownikom bez podania przyczyny.

Rozdział III

§7 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Złożenie zamówienia na usługę płatną świadczoną przez witrynę internetową następuje przez wypełnienie i odesłanie formularza udostępnionego na podstronach serwisu Hylostet.pl na adres wskazany w pkt. 1 niniejszego regulaminu lub poprzez przesłanie formularza potwierdzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres wskazany na danej podstronie serwisu Hylostet.pl.
 2. Usługa płatna zostaje udostępniona w pełnym zakresie po udokumentowaniu przez użytkownika wpłaty za usługę.

Rozdział IV

§8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Hylostet udostępnia na stronie zawierającej opis usługi adres poczty elektronicznej służący do przesyłania zapytań i reklamacji. Hylostet może również udostępnić na stronie internetowej formularz służący do zgłaszania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usługi. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez usługodawcę informacji o powstałej nieprawidłowości, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych.

Rozdział V

§9 Obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych oraz przestrzegania ogólnie przyjętych w społeczeństwie zasad. Zabrania się zamieszczania treści obraźliwych, naruszających prawo Polskie lub/i prawo kraju w którym przebywa użytkownik, informacji nieprawdziwych lub godzących w dobre imię Hylostet lub innych osób lub podmiotów prawnych.
 2. Za zamieszczone przez siebie informacje odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 3. Użytkownik odpowiedzialny jest za przedstawienie pełnomocnictwa instytucji w imieniu której występuje w przypadku powstania wątpliwości.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z silnego hasła. Udostępnianie hasła innym osobom jest zabronione. Przekazanie konta użytkownika jest możliwe za wcześniejszą zgodą Hylostet.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Hylostet o wadach w działaniu serwisu oraz zachowaniu tajemnicy dotyczącej wskazanych wad do czasu usunięcia ich przez Hylostet. W szczególności dotyczy to luk bezpieczeństwa.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do wskazania jeśli z danego numeru IP może korzystać więcej niż jeden użytkownik.
 7. Decyzję czy użytkownik spełnił powyższe warunki podejmuje Hylostet.

Rozdział VI

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo dokonywać zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach serwisu.
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu nie jest zgodne z prawem w kraju użytkownika nie jest ono ważne natomiast ważność zachowują wszystkie pozostałe postanowienia tego regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.07.2012