ISSN 1689-7730

Blokada receptora CRHR2 zapobiega niewydolności serca

Małgorzata Szeląg1
  1. Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Hylostet IGM

Pomimo poprawy w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego, prognoza uniknięcia niewydolności serca pozostaje słaba. W celu identyfikacji potencjalnych nowych celów terapeutycznych Tsuda i wsp. zastosowali mysi model wykorzystujący ucisk i zwężenie aorty poprzecznej (TAC). Dwa tygodnie po wykonaniu procedury TAC przeanalizowano ekspresję receptora sprzężonego z białkiem G (GPCR) w mysich kardiomiocytach i zidentyfikowano wyraźnie zwiększoną ekspresję hormonalnego receptora 2 uwalniającego kortykotropinę (CRHR2). Myszy ze specyficzną dla kardiomiocytów delecją genu Crhr2 były chronione przed zaburzeniami czynności serca wywołanymi przez TAC. Natomiast myszy leczone antagonistą CRHR2 – antysauwaginą-30, tydzień po operacji TAC nie rozwinęły niewydolności serca.

Źródło:

  • Tsuda T. i wsp. Corticotropin releasing hormone receptor 2 exacerbates chronic cardiac dysfunction. J. Exp. Med. 214, 1877–1888 (2017).