ISSN 1689-7730

Identyfikacja biomarkerów krwi w leczeniu choroby Alzheimera

Małgorzata Szeląg1
  1. Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Hylostet IGM

Opracowanie minimalnie inwazyjnej, opłacalnej i niezawodnej metody diagnozowania wczesnego stadium choroby Alzheimera jest jednym z głównych trendów w badaniach nad chorobami neurodegeneracyjnymi. Opierając się na wcześniejszych pracach, Nakamura i wsp. zademonstrowali 
zastosowanie immunoprecypitacji sprzężonej ze spektrometrią mas do pomiaru obecnego w osoczu amyloidu-β (Aβ) jako potencjalnego biomarkera. Badania prowadzono na dwóch niezależnych grupach osobników – zdrowych i z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi lub chorobą Alzheimera. Nakamura i wsp. sprawdzili w osoczu badanych osób wartości stosunków białek (APP)669-711/Aβ1-42 oraz Aβ1-40/ Aβ1-42, będących prekursorami amyloidu-β. Ustalili, iż białka te oraz ich kompozyty mogą dokładnie przewidywać poziom kumulacji Aβ w mózgu.

Źródło:

  • Nakamura, A. i wsp. High performance plasma amyloid-β biomarkers for Alzheimer`s disease. Nature 544, 249–254 (2018).