ISSN 1689-7730

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia pierwotnego raka wątroby

Małgorzata Szeląg1
  1. Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Hylostet IGM

Niealkoholowe stłuszczenie wątroby (ang. nonalcoholic fatty liver disease – NAFLD) stanowi czynnik ryzyka dla raka wątrobowokomórkowego (ang. hepatocellular carcinoma – HCC). Liu i wsp. donoszą, że w komórkach nowotworowych raka wątrobowokomórkowego wywołanego niealkoholowym stłuszczeniem wątroby (NAFLD-HCC) poziom epoksydazy skwalenowej (ang. squalene epoxidase – SQLE) jest znacznie zwiększony w porównaniu z sąsiadującą zdrową tkanką. Ponadto, na podstawie badań kohortowych Liu i wsp. wykazali, że ekspresja SQLE wiązała się ze słabym przeżyciem aż w trzech kohortach pacjentów z HCC. W liniach komórkowych NAFLD-HCC ekspresja SQLE indukowała wzrost komórek i hamowała apoptozę. U myszy ekspresja transgenicznej, specyficznej dla hepatocytów SQLE przyspieszała rozwój NAFLD-HCC, podczas gdy terbinafina – inhibitor SQLE hamował wzrost nowotworu.

Źródło

  • Liu D. i wsp. (2018) Squalene epoxidase drives NAFLD-induced hepatocellular carcinoma and is a pharmaceutical target. Sci. Transl. Med. 10, eaap9840.